Официални правила и условия за участие в играта: Спечели с Батката и www.El-otoplenie.comОбщи условия (Първа част):


Наименование на Играта: „Спечели с Батката и www.El-otoplenie.com“, наричана за краткост „Играта“

Организатор на Играта: Бонита Ефект ЕООД, ЕИК: 203634467, с мострена зала на адрес: гр.Варна, бул.Трети март 22 Б (паркинг на 3 Mart Center - Шоурум BONITA)

Организация на Играта: По електронен път

Публикуване на правилата: Официалните правила се публикуват на сайта www.El-otoplenie.com и ще са достъпни през целия период на играта.

Срок на играта: От 01.12.2023 г. до 15.01.2024 г. (включително)


Участници, записали се след изтичане на този срок, ще бъдат дисквалифицирани от участие за Наградата по избор.

Описание на наградата:

Един отоплителен уред ПО ИЗБОР връчен лично от Теодор Цонов – Батката в мострената зала на Бонита Ефект ЕООД, на адрес гр. Варна, бул. Трети март 22 Б

Всеки участник предварително избира награда от сайта www.el-otoplenie.com и може да споделя и пише коментари за участие в Играта, по веднъж за всяка отделна публикация, публикувана в официалните YouTube и Facebook канали на Ала Бала и Бонита Ефект ЕООД.


Участието в Играта не е обвързано със закупуването/използването на продукт или услуга от организатора – Бонита Ефект ЕООД и в частност сайта www.el-otoplenie.com


Правила за участие:


1. Споделете публично официална видео публикация (на личния ви Facebook профил), свързана с играта.

2. Влезте на сайта www.el-otoplenie.com и изберете отоплителен уред по ваш избор.


3. Напишете коментар:
под официална видео публикация с текст: „Искам да спечеля“ и добавете активен линк към избрания от вас отоплителен уред.


ВАЖНО: Нарушаването и/или неспазването на правилата в цялост, може да доведе до дисквалификация!


Избор и обявяване на победителя:


Победителя ще бъде избран на случаен принцип, измежду записалите се под видеата качени в официалните YouTube и Facebook канали, администрирани и управлявани от Ала Бала и Бонита Ефект ЕООД (вкл. Facebook страницата "Конвектори и инфрачервеноотопление от www.el-otoplenie.com" и др.).


Обявяване:
В рамките на 14 работни дни след крайния срок на играта победителят ще бъде обявен публично в нарочна Facebook публикация, публикувана на официалната страница на организатора: Конвектори и инфрачервено отопление от www.el-otoplenie.com
Линк към Facebook страницата: https://www.facebook.com/otoplenie.paloma

Свързване и контакт с победителя:

Организаторът ще се свързже с победителя, чрез лично съобщение от Facebook страницата на „Конвектори и инфрачервено отопление от www.el-otoplenie.comи/или по e-mail, когато такъв е посочен в профил в YouTube.

Уточняване на получаване: Победителят трябва да се свърже обратно с с организатора, в рамките на 14 дни, след обявяването му и да предостави свои контакти (три имена и телефон за връзка).


Право на участие и дисквалификация:


Право на участие: В играта могат да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, живеещи в Република България.


Изключение за участие:
Н
ямат право да получат награда от Играта - Служители на организатора („Бонита Ефект“ ЕООД) и техните семейства (съпрузи, майки, бащи, деца и живущи в едно домакинство).  При подобно участие изброените в тази точка ще бъдат Дисквалифицирани!


Участниците включвайки се в играта се съгласяват с Общите условия и дават разрешение за използване на личните им данни за нуждите на Играта.


Наградата се връчва във вида, в който е обявена на сайта www.el-otoplenie.com, без възможност за замяна или връчване на парична равностойност.


Непотърсени награди: Организаторът не носи отговорност за непотърсени награди в рамките на обявения срок.

Важно: Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook, Meta, YouTube, Google и сродни на тях ЮЛ и организации.


Общи условия (Втора част):


Отговорности и Защита на Лични Данни:


1. Отговорност за технически проблеми: Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранена информация, системни сривове или технически проблеми, свързани с участието в играта.


2. Недействителност на клаузи: Ако някоя клауза от правилата се окаже недействителна, това не засяга цялостната валидност на правилата или други части от тях. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


3. Публикуване на имена на печеливши: Печелившите участници се съгласяват, че техните имена могат да бъдат публикувани в постовете на официалната Facebook страница на Организатора.


4. Прекратяване на играта: Организаторът има право едностранно да прекрати играта в случай на злоупотреба, масово нарушаване на правилата, форсмажорни обстоятелства или други обективни причини. При злоупотреба, нарушаване или недобросъвестно поведение на участници, те могат бъдат дисквалифицирани.


5. Отговорността по ЗДДФЛ е изцяло на участниците в Играта, а не Организаторът!

Защита на лични данни:


1. С участието в играта, участниците изразяват съгласие за съхранение и обработка на предоставените данни от Организатора.


2. Организаторът гарантира спазване на Закона за защита на личните данни при събиране, обработка и съхранение на лични данни.


3. Организаторът се грижи за сигурността на информацията на участниците, освен в случаи на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.


4. Личната информация се разкрива само при изричното съгласие на участника, при изискване от държавни органи или в случаи, определени от закона.


5. Личните данни на участниците могат да бъдат използвани за рекламни цели, включително публикуване на имена, снимки и изявления на участниците на Facebook страницата на организатора.


Промени в правилата:

Организаторът запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им.


Процедура за Получаване на Наградата:


Предоставяне на лични данни:
- За получаване на наградата, печелившият трябва да предостави свои лични данни (имена и телефон за връзка) чрез отговор на изпратен от организатора e-mail или лично съобщение във Facebook.


Попълване на протокол:
При получаване на наградата, печелившият попълва приемо-предавателен протокол в мин. 2 екземпляра. (които следва да се съхраняват при Организатора)


Отговорност за вярност на данните:
Организаторът не носи отговорност за вярността на предоставените от участниците данни и може да дисквалифицира участника при предоставяне на невалидна информация.


Спиране на участие:
Организаторът има право едностранно да спре и ограничи участието на участник в случай на нарушения.


Отговорност за електронно предаване на данни: Организаторът не носи отговорност за дефектно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка.


Обезщетение за причинени вреди:
Участниците носят отговорност и следва да обезщетят Организатора за претърпени вреди, пропуснати ползи и обезщетения във връзка с участието им в нарушение на правилата.Прекратяване на Играта:


Право на прекратяване:
Организаторът си запазва правото да прекрати играта по всяко време, без предизвестие, при злоупотреба, нарушение на правилата, форсмажорни обстоятелства или други обективни причини.


Предсрочно прекратяване: В случай на предсрочно прекратяване, организаторът не дължи награда и компенсации на участниците.


Обезщетение и Допълнителни Условия:


Отговорност за претърпени вреди:
Участниците са задължени да обезщетят Организатора и трети лица за вреди, пропуснати ползи, глоби и разходи, настъпили вследствие на техните действия в нарушение на закона и правилата.


Дисквалификация: Организаторът има право да дисквалифицира участник при злоупотреба, нарушение или недобросъвестно поведение.


С тези правила се осигурява структурирано и ясно ръководство за участване в играта "Спечели с Батката и www.El-otoplenie.com". Участниците следва да се запознаят и спазват тези правила, а нарушаването им може да доведе до дисквалификация. Организаторът е ангажиран със защита на личните данни и предоставяне на честни и ясни условия за участие в играта.

Успех на всички участници!